Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Regulamin płatności

NIEMIECKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE W WARSZAWIE

Regulamin płatności Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

(obowiązujące od roku szkolnego 2021/2022)

1. Warunek wstępny


Warunkiem wstępnym przyjęcia dziecka do pionu niemieckiego Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie (WBS) jest znajomość języka niemieckiego w stopniu wystarczającym. Przy przyjęciu do pionu międzynarodowego znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana. O przyjęciu do odpowiedniego pionu decyduje Dyrekcja Szkoły.

2. Opłaty przy zapisywaniu dziecka

Przy zapisywaniu dziecka do WBS należy wpłacić wpisowe w wysokości PLN 2.000 za pierwsze dziecko i PLN 1.000 za każde następne z tej samej rodziny. Za dziecko, za które wpisowe zostało opłacone przy zapisywaniu do „Deutscher Kindergarten” nie pobiera się tej opłaty w przypadku przejścia do WBS. Jeżeli dziecko zostanie wypisane z WBS lub „Deutscher Kindergarten”, a następnie znowu zapisane nie pobiera się wpisowego. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Przy zapisywaniu dziecka do WBS należy wpłacić kaucję w wysokości PLN 6.000 PLN w przypadku jednego dziecka i 8.000 PLN w przypadku dwójki lub więcej dzieci (w szkole, przedszkolu lub grupie żłobkowej), która jest zwracana bez oprocentowania po odejściu dziecka lub ostatniego z dzieci z WBS bądź „Deutscher Kindergarten”. Kaucja służy zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń pieniężnych WBS bądź „Deutscher Kindergarten”. W przypadku zaległości w opłatach kaucja pomniejszona o wysokość zadłużenia (wraz z ewentualnymi odsetkami lub/i kosztami windykacji sądowej bądź pozasądowej) zostanie zwrócona po złożeniu kompletnie wypełnionej karty obiegowej, na której wskazany zostanie rachunek do wypłaty.

Opłata rekrutacyjna dla dzieci do klasy pierwszej wynosi 100 PLN/ za dziecko.

Kaucję i wpisowe należy wpłacić przed rozpoczęciem edukacji w szkole w terminach:
- wpisowe- oddział międzynarodowy do 20.04.2021,
- wpisowe- pion niemiecki do 16.04.2021,
- kaucja w obu pionach do 14.05.2021,

na podstawie wystawionych faktur, na poniższe konto bankowe:

Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie
Bank Millennium S.A. Nr konta: 30 1160 2202 0000 0001 1870 7700 (PLN)

Przy przelewach z za granicy będą Państwo potrzebowali następujących danych:
BIC/S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX
IBAN: PL 30 1160 2202 0000 0001 1870 7700


Na przelewach prosimy podać tytuł wpłaty i nazwisko ucznia/dziecka lub numer faktury.

WAŻNE!
W przypadku przyjęcia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego należy dokonać wpłaty kaucji i wpisowego dopiero po otrzymaniu odpowiedniej faktury/noty księgowej.
NTS ma prawo zaliczyć dokonane przez rodziców / opiekunów prawnych wpłaty z jakiegokolwiek tytułu w pierwszej kolejności na poczet wpisowego oraz kaucji.


3. Wymeldowanie dzieci z WBS

Wypisanie dziecka musi zostać zgłoszone w sekretariacie WBS, z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, to miesiąc ten musi zostać opłacony w całości.

4. Wytyczne dotyczące przyznawania zniżek czesnego w WBS


Kryteria przyznawania zniżek czesnego

Zniżki czesnego przyznawane są przez Zarządu NTS. W podejmowaniu decyzji pod uwagę brane są następujące kryteria:

• Wysokość dochodu netto rodziny
• Wyniki w nauce i zachowanie ucznia (wynikające z ostatniego dostępnego świadectwa i opinia wychowawcy)
• Stan majątkowy rodziny, jeżeli istnieją przesłanki świadczące o tym, że jest on w sprzeczności z podaną wysokością dochodów
Brak zaległości w opłatach za WBS
• Pełna współpraca wnioskodawcy, w szczególności dochowanie terminów składania wszystkich wymaganych dokumentów

Otrzymanie zniżki czesnego w poprzednim roku szkolnym nie stanowi podstawy do roszczenia o jej ponowne uzyskanie.
• Do złożenia wniosku o otrzymania zniżki w opłacie czesnego uprawnione są rodziny, których łączny dochód netto z wszystkich źródeł wyniósł w roku 2020 mniej niż 95 000 PLN netto a przy posiadaniu 2 dzieci w szkole WBS mniej niż 120 000 PLN
• Wysokość przyznanej zniżki w opłacie czesnego może wynosić max. 50%
Ważna uwaga:
Zniżka w czesnym stanowi specjalną pomoc dla rodzin, które PRZEJŚCIOWO znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Dokumenty potwierdzające dochody
Wraz z wnioskiem o przyznanie zniżki muszą zostać dostarczone następujące dokumenty:
• Roczne zeznanie podatkowe za poprzedni rok obojga rodziców/opiekunów
• Zaświadczenia o zarobkach za ostatnie trzy miesiące obojga rodziców/opiekunów
• W przypadku dzieci otrzymujących alimenty – stosowne dokumenty potwierdzające ich wysokość
• Zarząd NTS ma prawo wymagać przedłożenia innych dokumentów potwierdzających dochody, posiadany majątek, jak również wyciągów bankowych

Terminy składania wniosków:
• Wnioski na rozpoczynający się w sierpniu rok szkolny muszą zostać złożone do 31 maja 2021.
• Wnioski rozpatrzone zostaną przez Zarząd NTS w ciągu sześciu tygodni od momentu złożenia kompletu dokumentów. Rodzice będą mieli tym samym możliwość uwzględnienia wysokości otrzymanej zniżki w swoim budżecie domowym
• W przypadku nowych uczniów zapisywanych do WBS termin składania wniosków o zniżkę czesnego upływa 30.06.2021

Inne ustalenia:
• W przypadku złożenia wniosku o zniżkę przez któregoś z członków Zarządu NTS, zostanie on wykluczony z obrad nad ich przyznawaniem
• Nie przyznaje się zniżek na opłaty dodatkowe, takie jak za kółka zainteresowań, podręczniki itp.
• Zarząd może podjąć decyzję o cofnięciu zniżki czesnego w przypadku, kiedy osoby, które ją otrzymały zalegają z bieżącymi opłatami


5. Postępowanie w razie zaległości w opłatach

Pierwsze upomnienie nastąpi w 2 tygodnie po przekroczeniu terminu płatności.

Drugie - po upływie kolejnych 2 tygodni. W każdym przypadku będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia płatności. Jeżeli opłata nie wpłynie po upływie kolejnych dziesięciu dni, o fakcie tym poinformowany zostanie Zarząd NTS, który zadecyduje o podjęciu dalszych kroków prawnych, z wykluczeniem dziecka z WBS włącznie.


6. Sposoby płacenia oraz waluta

Wszystkie opłaty należy uiszczać za pośrednictwem przekazów bankowych. Opłaty bankowe obciążają wpłacającego. Przy wpłatach z zagranicy należy uwzględnić aktualny kurs przeliczeniowy w taki sposób, aby na konto wpłynęła pełna kwota złotówkowa wykazana na rachunku.

7. Członkostwo w Stowarzyszeniu


Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie jako organ prowadzący Polsko-Niemiecką Szkołę Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w sprawowaniu swojej funkcji zdany jest na społeczna pracę swoich członków. Przy zapisywaniu dziecka do WBS lub „Deutscher Kindergarten” zaleca się, aby przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów przystąpiło do Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie. W ten sposób rodzice lub opiekunowie będą mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w Stowarzyszeniu oraz wpływ na podejmowane decyzje dotyczące WBS i „Deutscher Kindergarten. Roczna składka członkowska wynosi 300 PLN, niezależnie od liczby dzieci uczęszczających do WBS i „Deutscher Kindergarten”.

Warszawa, 11 marca 2021 r.
Zarząd Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie

Dokumenty do pobrania:

Regulamin opłat 2021/22 pobierz