Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Podstawa prawna

Szkoła im. Willy‘ego Brandta została założona w 1978 r. jako placówka Ambasady Republiki Federalnej Niemiec i "szkoła ekspercka" (nazywana: Niemiecką Szkołą w Warszawie) Na początku lat osiemdziesiątych, zarządzanie szkołą przejęło Niemieckie Towarzystwo Szkolne, zarejestrowane zgodnie z § 23 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego, które w tamtym czasie było komisarycznie zarządzane przez referenta ds. Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Na mocy umowy międzypaństwowej z dnia 1 V 2005 r. (ratyfikowanej 30.04.2008 r.) o założeniu Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta, dnia 12 IX 2008 r. Szkoła została uznana przez polskie organy oświatowe za szkołę prywatną z uprawnieniami polskich szkół publicznych.

Szkoła podczas dwunastoletniego cyklu nauczania doprowadza uczniów do uzyskania ogólnokształcącego świadectwa dojrzałości. Niemieckie świadectwo maturalne, wystawione przez Szkołę, upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Republice Federalnej Niemiec i w Rzeczypospolitej Polskiej. Oba państwa uznają świadectwa wystawione przez Szkołę na wszystkich szczeblach za uprawniające do podjęcia dalszego kształcenia.

W wyniku podpisania umowy szkolnej zarządzanie Szkołą zostało przeniesione 1 IX 2009 r. na Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie (NTS) (tłum. Deutscher Schulverein Warschau). Mowa tu o stowarzyszeniu wg prawa polskiego, wpisanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy (XIII. Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego) pod numerem 0000150334. Stowarzyszenie to już od pewnego czasu jest odpowiedzialne za budowę nowej siedziby Szkoły.

Celem Towarzystwa NTS jest zarządzanie, rozumiane jako prowadzenie prawne i finansowe Szkoły Niemieckiej w Warszawie, czyli Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy‘ego Brandta w Warszawie. Interesy stowarzyszenia są na zewnątrz i wewnątrz reprezentowane przez Zarząd, który tworzy roczne plany i podsumowania budżetowe, przedstawiane do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków Towarzystwa. Decyzje personalne są podejmowane wspólnie przez Dyrektora Szkoły i Zarząd, przy czym umowy o pracę zawierane są z NTS, reprezentowanym przez Zarząd lub pełnomocnika Zarządu. Kompetencje Stowarzyszenia i Zarządu są uregulowane Statutem.

Dyrektor Szkoły, na mocy swojego statusu nauczyciela delegowanego przez Federalny Urząd Zarządzania Szkolnictwem (Centralną Placówkę Szkolnictwa Zagranicznego - ZfA) oraz na mocy odpowiedniej umowy służbowej, nie podlega merytorycznej ani dyscyplinarnej władzy Zarządu.

Szkoła im. Willy‘ego Brandta jest wspierana znacznymi subwencjami przez Republikę Federalną Niemiec. Dzieje się to z jednej strony poprzez oddelegowanie i finansowanie niemieckich nauczycieli przez ZfA (obecnie 10 nauczycieli służby zagranicznej i 3 federalnych nauczycieli programowych), coroczne dotacje na koszty utrzymania (pomoc szkolna), jak też, w razie potrzeby, dodatkowe środki na specjalne projekty; z drugiej strony poprzez oczekiwane wysokie dotacje celowe Federalnego Urzędu Zarządzania Szkolnictwem, przeznaczone na budowę nowej siedziby. Umowa z ZfA z dnia 3 VI 2005 r. jest dostępna na niniejszej stronie internetowej dla zamkniętego kręgu członków Towarzystwa.

Poza tym od czasu zarejestrowania Szkoły przez polskie organy oświatowe jako szkoły prywatnej z uprawnieniami polskich szkół publicznych, organy te wspierają Szkołę finansowo.

Dalsze informacje znajdą Państwo na niniejszej stronie internetowej pod hasłami: umowa szkolna, statut, zarząd, członkostwo, dziennik ustaw - ratyfikacja umowy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół, jak też na stronie internetowej ZfA (www.auslandsschulwesen.de).